Sửa quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành...