Đề xuất thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật. Trong đó, Bộ đề xuất quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thự...